FEATHER MITES OF HIRUNDINID BIRDS FROM THE SOUTH AND SOUTH-EAST OF KAZAKHSTAN

Journal:

2003. 11 (1)

Publicatione: 

FEATHER MITES OF HIRUNDINID BIRDS FROM THE SOUTH AND SOUTH-EAST OF KAZAKHSTAN
About authors:

Z.Z. Sayakova, Institute of Zoology, Almaty, Kazakhstan
T.N. Doszhanov, Institute of Zoology, Almaty, Kazakhstan

Annotation:

Data on biodiversity and ecology of feather mites associated with the hirundinid birds (Hirund-inidae) in the south and south-east of Kazakhstan are presented. Seasonal changes in the populations of feather mites of the genera Scutulanyssus and Trouessartia (abundance, sex and age composi-tion) were studied in four hirundinid host species.

Bibliography:

Akhmetzyanova N.Sh., Kharambura Ya.I., Medynski B.L., Nazarova I.V. 1991. [Acaroid mites]. In: Ektoparazity ptits v srednem Povolzhye. Part 1. Kleshchi. Kazan, pp.99-122. [In Russian]

Chirov PA. 1982. [Feather mites (Analgoidea) of birds t»f the family Hirundinidae in Kirgizia]. In: Entomo-logicheskie issledovaniya v Kirgizii. Frunze, Ilim Pubi., 15: 117-124. [In Russian]

Dubinin V.B. 1950. [Feather mites of the galliform birds of Kazakhstan]. Izvestiya Akademii Nauk Kaza-khskojSSR, ser. parazitologicheskaya, 8:62-79. [In Russian]

Dubinin V.B. 1951. [Feather mites (Analgesoidea). Part 1. Introduction to study]. Fauna of the USSR, Pau-koobraznyye, 6 (5). Publisher: Nauka, Moscow-Leningrad, 363 pp. [In Russian]

Dubinin V.B. 1956. [Feather mites (Analgesoidea). Part III.    Family Pterolichidae], Fauna of the USSR, Paukoobraznyye, 6 (7). Publisher: Nauka, Mos-cow-Leningrad, 817 pp. [In Russian]

Dubinina M.N. 1971. [External observation of birds and collecting ectoparasites. 8. Feather mites and other sarcoptiform mites]. In: Parazitologicheskoye issledovaniye ptits. 4. Leningrad, Nauka, pp.45-54. [In Russian] 

DogielB.A., NavtzevichN. 1936. [Parasite fauna of the house martin], Uchenye zapiski   Leningradskogo gosudarstevennogo   universiteta, ser. biol. nauk. Leningrad-Moscow, 7 (3): 80-113. [In Russian] Efremova G.A. 1988. [Dwellers of nests and ectopara-sites of the hirundinid birds of Byelorussia], Ab-stract of the Candidate of Biological Sciences thesis. Alma-Ata. 18 pp. [In Russian]

Mironov S.V. 1983a. [Feather mites of the genus Trou-essartia of the fauna of the USSR and descriptions of new species (Acariformes: Analgoidea)]. Pa razi-tologiya, 17 (5): 361-369. [In Russian) 

Mironov S.V. 1983b. [Feather mites (Sarcoptiformes, Analgoidea) of the passerines of the Nizhnesvirskii reserve]. In: Parazitologicheskiye issledovaniya v zapovednikakh. Moscow, Pubi. TzNIL Glavnogo Upravleniya Zapovednikov I okhotkhozyajstv, pp.82-94. [In Russian]

Mironov S.V. 1989. [A review of feather mites of the subfamily Pteronyssinae of the fauna of the USSR (Analgoidea, Avenzoariidae)]. Parazitologicheskiy sbornik. Leningrad, Pubi. ZIN AN SSSR, 35: 96-124. [In Russian]

Shumilo R.P. 1968. [Parasite fauna of birds of the family Hirundinidae and its practical importance]. In: Parazity zhivotnykh i rasteniy. Kishinev, Pubi. Kartya moldovenyaske, 3: 62-73. [In Russian]