SCImago Journal & Country Rank

Journal:

2011. 19 (1)

Publicatione: 
SYNONYMY OF THE GENERA SITEROPSIS AND PEDICULASTER (ACARI: HETEROSTIGMATA: PYGMEPHORIDAE)About author:

Alexander A. Khaustov, X-BIO Institute, Tyumen State University, Tyumen, Russia
e–mail: alkhaustov@mail.ru

Bibliography:

Livshits, I.Z., Mitrofanov, V.I., and Sharonov, A.A.
1986. [Revision of mites of family Siteroptidae
Mahunka, 1970 (Acari, Tarsonemina)]. Vrediteli i
bolezni plodovykh, subtropicheskikh i dekora-
tivnykh kultur. Sbornik nauchnykh trudov, 99:
7–30. [In Russian]

Samšiňák, K. 1979. Mites of Saudi Arabia. Acari from
Musca domestica. Fauna of Saudi Arabia, 1: 69–
74.