J. E. Keirans

About author:

Institute of Arthropodology and Parasitology, Georgia Southern University, Statesboro, Georgia 30460, U.S.A.;