Zaloznaya L.M.

About author:

I.I. Schmalgausen Institute of Zoology NASU, B. Khmelnitsky str. 15, Kiev, 01601 Ukraine