SCImago Journal & Country Rank

Kazakov D.V.

About author:

Tyumen State University, Tyumen, Russia